Μονάδα με αυτόματο διαθλασίμετρο και σχισμοειδή λυχνία